Farnosť Boldog / Plébánia Boldogfa
Nanebovzatie Panny Márie / Nagyboldogasszony templom + Filiálka Reca, Réte leányegyház
Kontakt:
Kňaz farnosti:
Mgr. Eugen Matuš
Adresa:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Boldog
925 26 Boldog 109
Telefón:
+421 2 45 915 221
Bankové spojenie:
Slovenská sporitelňa
Číslo účtu:
SK9009000000000019195653
Farský kostol v Boldogu - mapa
Kostol v Reci - mapa